skip to Main Content

Monitoring (locatie onderzoek) en effectmetingen

Specifieke probleemlocaties hebben een grondiger onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke problematiek. Daarbij moet worden gedacht aan snoeproutes, rondwegen, parken, buitengebieden en winkelcentra.
Deze monitoringen leveren veel informatie en inzicht op in de hoeveelheid zwerfafval, samenstelling, hotspots, doelgroep, weersafhankelijkheid, mate van anonimiteit en herkomst. En niet onbelangrijk, de mate van wekelijkse bijplaatsing.

Na de inzichtmonitoring kunnen interventies plaatsvinden op het meettraject. Op de toegepaste interventies zal een effectmeting plaatsvinden om na te gaan of de genomen maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan verandering. Op deze wijze kan met lage kosten helder inzicht worden verkregen of een maatregel wel of niet zal werken, alvorens het op grote schaal te implementeren. Onze monitoringen zijn niet manipuleerbaar, gebaseerd op feitelijke data en geven een gedetailleerd en onafhankelijk inzicht in de problematiek.

Wilt u meer informatie over onze monitoring en effectmetingen. Neem dan contact met ons op en mail ons op info@goclean.nl

Advies, ondersteuning en bemiddeling

Zwerfafval is een gecompliceerd vraagstuk en een pasklare oplossing is helaas niet voorhanden. Iedere situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak. GoClean is gesprekspartner voor vele organisaties, overheidsinstellingen, inwoners, lokaal bedrijfsleven, scholen en producenten. Oplossingen werken slechts indien ze voor alle betrokkenen haalbaar zijn. Daarbij is het van belang om goed geïnformeerd te zijn over alle “stakeholders”.

GoClean opereert niet slechts vanuit een kantoor maar is zelf aanwezig “in het veld” en weet wat er leeft en speelt onder inwoners. Wij inventariseren alle belangen, bieden ondersteuning bij het tot stand komen van haalbare oplossingen en kunnen een volledig plan van aanpak voor u opstellen en ten uitvoer brengen. Wij werken projectmatig en kunnen voorzien in een efficiënte en tijdelijke invulling bij gebrek aan uren/capaciteit binnen uw eigen organisatie.

Ook hebben wij gemerkt dat contacten tussen gemeenten en lokaal bedrijfsleven niet altijd effectief verlopen en vaak resulteren in vinger wijzen en verplaatsen van verantwoordelijkheden. Als onafhankelijke derde kan GoClean deze gesprekken voor u oppakken. Het behalen van resultaten waarin alle partijen zich kunnen vinden hebben een hogere kans van slagen.

Zwerfafvalbrigades

Vanuit een groeiende verontrusting zijn steeds meer mensen zwerfafval aan het opruimen in het land. Ook in uw gemeente houden meerdere mensen zich hier actief mee bezig. Voor deze actieve vrijwilligers zou het fijn zijn als er vanuit hun gemeente ondersteuning en structuur geboden wordt bij hun opruimwerkzaamheden. En dat de hoeveelheid mensen die opruimt toeneemt, zodat zij niet meer het gevoel hebben de enigen te zijn.

GoClean kan een adviserende of actieve rol spelen bij het in kaart brengen en het aansturen van de reeds actieve vrijwilligers en zorgen voor uitbreiding met nieuwe vrijwilligers. Op deze manier kan in uw gemeente een actieve zwerfafvalbrigade ontstaan, die constructief en uniform werkt met gebruik van de juiste hulpmiddelen.

Op deze manier kan de zwerfafvalbrigade een belangrijke bijdrage leveren bij het in kaart brengen van de zwerfafvalproblematiek in uw gemeente.
Kortom, omarm en enthousiasmeer uw vrijwilligers en ondersteun ze waar mogelijk!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@goclean.nl.

Bewustwordingsevenementen

Dat er zwerfafval ligt in onze natuur is bij de meeste mensen bekend, maar hoeveel en wat er allemaal achtergelaten wordt is onbekend.
Een bewustwordingsevenement is dan een echte eye-opener. Zelf ervaren werkt het beste. Vaak wordt er gezegd:” Ik dacht dat het hier schoon was, maar nu ik goed kijk, blijkt dat helemaal niet zo te zijn.”
Over het algemeen duurt een evenement 1 tot 2 uur. Met regelmaat kunnen de deelnemers aan het einde van het evenement de zakken met zwerfafval niet meer dragen. Hierdoor wordt er veel bewustwording gecreëerd en hopen we een mentaliteitsverandering te bewerkstellingen.

GoClean organiseert met regelmaat bewustwordingsevenementen.
Zo hebben wij ervaring met landelijke opschoondagen, Schoonwandelingen, Ploggingruns, Rijnjuttersevenement en het organiseren van evenementen op scholen en bedrijven.
Informatie over een bewustwordingsevenement of wilt u een evenement georganiseerd hebben door GoClean. Neem dan contact met ons op en mail ons op info@goclean.nl

ZwerfAfvalKompas

Meten is weten

In het kader hiervan heeft GoClean het ZwerfAfvalKompas ontwikkeld.

De huidige, in registratie-apps, verzamelde “ruwe” zwerfafvaldata uitlezen en vertalen naar gedetailleerde en volledig feitelijke informatie was tot op heden niet mogelijk. Dit is nu gerealiseerd.

Het ZwerfAfvalKompas biedt inzicht en maakt de vertaalslag naar het gedetailleerde verhaal over de gemeentelijke situatie van zwerfafval.
Een interactieve kaart geeft volledig inzicht in de vindplaatsen binnen de gemeente alsmede goed zicht op de hoeveelheid opgeruimd zwerfafval en zogenoemde “hot spots”.
De filters bieden analysefunctionaliteiten die behulpzaam zijn om te monitoren op samenstelling, merk en locatie.

Met het ZwerfAfvalKompas kunnen gemeenten een deel van hun tijd, energie en beschikbare financiële middelen eerst aanwenden om meer inzicht te krijgen in de zwerfafvalproblematiek binnen hun gemeente. Na gedegen onderzoek kunnen maatregelen worden geformuleerd en geïmplementeerd.  Daarmee geeft het ZwerfAfvalKompas richting aan uw doeltreffende interventies.